ارائه خدمات پشتیبانی و سرویس دهی سفارش گیری همواره توسط پرسنل خبره شرکت انجام شده و در راستای افزایش رضایت مشتریان در طول ارسال بار کلیه مراحل از طریق پرسنل پشتیبانی رسد شده و کیفیت ارائه خدمات بررسی و ارزیابی می شود.