در راستا حفظ محیط زیستی پاک شرکت قدم در راه توسعه زیرساخت ها جهت ارتقاء عملکرد ظروف زیست تخریب پذیر نموده است. شرکت جهت دستیابی به این امر مهم  به عنوان شرکتی دانش بنیان ترویج دهنده این امر می باشد.